Cinnamon Sugar Donuts (6 pcs) sans-donut_white.jpg

Cinnamon Sugar Donuts (6 pcs)

24.00
Vegan Banana Bread (3 pcs) sans_vegan-banana_white.jpg

Vegan Banana Bread (3 pcs)

13.50
Banana Bread (large loaf) sans-banana-bread_white.jpg

Banana Bread (large loaf)

35.00
Vegan Zucchini Bread (3 pcs) sans_vegan-zucchini_white.jpg

Vegan Zucchini Bread (3 pcs)

13.50
Lamingtons (3 pcs) sans_lamington_white.jpg

Lamingtons (3 pcs)

13.50
Vegan Sandwich Bread (large loaf) sans-sandwich-bread_white.jpg

Vegan Sandwich Bread (large loaf)

11.00
Vegan Fruit Oat Bar (6 pcs) sans_fruit-oat_white.jpg

Vegan Fruit Oat Bar (6 pcs)

13.50
Spiced Fig Bar (6 pcs) sans-spice-fig-bar_white.jpg

Spiced Fig Bar (6 pcs)

30.00
Coconut Chia Bar (6 pcs)

Coconut Chia Bar (6 pcs)

27.00
Chocolate Chip Cookies (12 pcs)

Chocolate Chip Cookies (12 pcs)

30.00
Ginger Chew Cookies (12 pcs)

Ginger Chew Cookies (12 pcs)

30.00
Pumpkin Spice Cookies (12 pcs)

Pumpkin Spice Cookies (12 pcs)

30.00
Vegan Double Chocolate Chip Cookies (12 pcs) sans-choc-chip-cookie_white.jpg

Vegan Double Chocolate Chip Cookies (12 pcs)

36.00
Vegan Peanut Butter Oat Cookies (12 pcs) sans-peanutbutter-oat-cookie_01.jpg

Vegan Peanut Butter Oat Cookies (12 pcs)

36.00
Classic Brownies (6 pcs) sans-bronwnie_white.jpg

Classic Brownies (6 pcs)

24.00
Vegan Brownies (6 pcs) sans-vegan-bronwnie_white.jpg

Vegan Brownies (6 pcs)

24.00
Vegan Blueberry Muffins (6 pcs) sans-vegan-blueberry-muffins_white.jpg

Vegan Blueberry Muffins (6 pcs)

24.00
Vegan Apple Cinnamon Muffins (6 pcs) sans-vegan-apple-cin-muffins_white.jpg

Vegan Apple Cinnamon Muffins (6 pcs)

24.00
Vegan Cherry Chia Muffins (6 pcs) sans-cherry-chia-muffins_white.jpg

Vegan Cherry Chia Muffins (6 pcs)

24.00
Cappuccino Chocolate Chip Muffins (6 pcs) sans-cap-choc-muffins_white.jpg

Cappuccino Chocolate Chip Muffins (6 pcs)

24.00
Chocolate Chip Biscotti (12 pcs) sans-choc-chip-biscotti_white.jpg

Chocolate Chip Biscotti (12 pcs)

24.00
Almond Biscotti (12 pcs) sans-almond-biscotti_white.jpg

Almond Biscotti (12 pcs)

24.00
Pistachio Cranberry Biscotti (12 pcs) sans-pist-cran-biscotti_white.jpg

Pistachio Cranberry Biscotti (12 pcs)

24.00
Sans Bakery Gift Card

Sans Bakery Gift Card

from 25.00
Vegan Gift Box sans-vegan-box_01.jpg

Vegan Gift Box

39.00
Assorted Cookie Gift Box

Assorted Cookie Gift Box

54.00
Assorted Biscotti & Coffee Gift Box sans-coffee-biscotti-box_01.jpg

Assorted Biscotti & Coffee Gift Box

34.00
Assorted Cookie & Bar Gift Box sans-cookie-bar-box_01.jpg

Assorted Cookie & Bar Gift Box

42.00